Hvad er meningen?

Jeg ved af gode grunde ikke, om det er hverdagskost, at statens advokat, Kammeradvokaten, i en retssag med mulige ruinerende personlige konsekvenser for den sagsøgte taler usandt, manipulerer og fortier væsentlig information til retten for at gøre uret til ret. Det var det, partner Boris Frederiksen gjorde i min sag, der handlede om lederansvar. Med hvilket formål gjorde han det? Det kan vi kun gisne om. Kammeradvokaten har ry for at være en ren pengemaskine med partnere, der er de højest lønnede i advokatbranchen. Ja i det danske samfundsliv overhovedet. Og min sag var fast arbejde i syv år. Staten har måttet punge ud med salær for sagsførelsen til Kammeradvokaten og til min advokat, til retsafgifter og rentegodtgørelse. For den pris har man fået en adfærd fra den ansvarlige partner, der er uetisk og stærkt kritisabel. Derfor er det heller ikke kun jubel over to rene sejre i Østre Landsret og Højesteret, der har været min reaktion oven på Højesteretsdommen fra den 11. februar 2016. Her blev jeg som i Østre Landsret i 2014 frifundet – nu endeligt og uigenkaldeligt i en sag, som jeg påstår er iscenesat af Boris Frederiksen under SKATs blå stempel, og som aldrig burde være blevet 7 år gammel og nået frem til domsforhandling ved vores to højeste retsinstanser.

Jeg finder frifindelsen glædelig, men måden sagen er ført på fra Boris Frederiksens side er helt uacceptabel. Jeg kunne være blevet dømt, hvis ikke usandhederne og manipulationerne var blevet afdækket på heldig vis. Efterfølgende har det så vist sig, at Kammeradvokaten og Boris Frederiksen også i deres forsvar for de anvendte metoder taler usandt. Det er grove løjer fra statens advokat.

Vi vil med www.unfairmodpart.dk gennem fremlæggelse af dokumenterede Facts fra sagen have stækket Kammeradvokaten, så der ikke kommer en sag til som min. Det kræver ankebegrænsning ved mellemkomst af en uafhængig tredjepart. Der er simpelt hen ikke tillid til Kammeradvokatens sagsførelse og rådgivning i ankespørgsmål. Dernæst må den advokatadfærd, som Boris Frederiksen har leveret i den syv år lange sag, behandles af Advokatnævnet. Vi har spurgt Advokatrådet, hvordan det ser på spørgsmålet  om etikken i denne sag?

Til brug for at åbne alles øjne for sagens baggrund og forløb er relevant sagsmateriale lagt frem på dette website. Det vil sige dommene, anmodninger om aktindsigt, henvendelsen til Advokatrådet m.v. Desuden har jeg sammenfattet min kritik i en minibook ”Efterspil”, som kan downloades. Omtale i sagen i medierne og gennem kommentarer på nettet har sin egen side.

Vigtigst er efter min opfattelse vores dokumentation af facts bygget op omkring processkrifterne om, hvad der rent faktisk foregik under domsforhandlingerne. Vi ved, hvad der blev skrevet fra Kammeradvokatens side og kan således dokumentere i vores temapakker, hvor uacceptabel Boris Frederiksens sagsførelse var som Kammeradvokat på vegne af SKAT.

Peer Kølendorf